Home Contact Sitemap

Biofidbek asocijacija Srbije

Biofeedback = Povratna informacija o biološkim signalima

Peak achievement - Peak performance

AKTUELNI SEMINARI

Polja primene

Biofidbek: Anksioznost, Antistres trening, Glavobolje, Inkontinencija, Autizam, Depresija, Fobije, Panika, P.M.S. Nesanice, Zamor, Bolesti zavisnosti, Opšti imunitet, Trening za vrhunsko postignuće, Ublažavanje efekata starenja...

Neurofidbek: Deficit pažnje, Problemi u učenju, ADD-ADHD, Hiperaktivnost, Impulsivnost, Autizam, Epilepsija, Tikovi, Mucanje, Touriettov sindrom...

Detaljnije o poljima primene

Biofidbek oprema

U našoj ponudi se nalazi oprema renomiranih svetskih proizvodjača.

Biofidbek oprema

Najnovije knjige

Klikom na fotografije knjiga možete dobiti detaljne izvode iz istih u PDF formatu.

Korisni linkovi

Slikar Sandra Jovanović
Akademija uspeha
Društvo psihologa Srbije

IEFPG

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (Gospodar Jovanova 35, Beograd) se bavi delatnostima ciji je osnovni sadržaj istraživanje i unapredjenje verbalne komunikacije.
Oblasti primene neurofidbeka i biofidbeka:

 • Alalia
 • Dysphasia
 • Dyslalia
 • Dyslexia
 • Dysgraphia
 • Subsurditas
 • Dysartria spastica
Saradnici :
 • Katerina Krstić
 • Marijana Mitić
 • Ljiljana Jelicić
 • Ivana Barlov
 • Vanja Nenadović
 • Nikoleta Stević
 • Svetlana Milenković
 • Jevrem Bojović

Na ovoj stranici možete pročitati detaljne informacije o Peak achievement treningu za vrhunsko postignuće. Klikom na navedene linkove ispod vratićete se na polja primene biofidbeka i neurofidbeka:
Polja primene biofidbeka  |  Antistres program

«Peak achievement-Peak performance»-trening za vrhunsko postignuće

Nebojša Jovanović


Najefikasniji program savremene psihofiziologije za trening vrhunskog postignuća koji se zasniva na biofidbek i neurofidbek metodama.

Biofidbek i neurofidbek metod:
Biofidbek je oblik učenja samoregulacije fizioloških i moždanih funkcija uz pomoć povratnih informacija o njima koje se dobijaju preko instrumenata-senzora. Preko biofidbek instrumenata mogu se, na ekranu kompjutera, nadgledati psihofiziološki procesi kojih individua obično nije svesna i nad kojima se može uspostaviti voljna kontrola. Najbrži, najprecizniji, najefikasniji, a time i najekonomičniji način da se nauče veštine samoregulacije je biofidbek. Sofisticirana savremena elektronska tehnologija nam pomaže u tome. Na ekranu kompjutera momentalno vidimo promene koje se dešavaju u našem organizmu kao rezultat treninga. Ta trenutna, precizna informacija-feedback, pomaže nam da brzo, precizno i efikasno ovladamo veštinama samoregulacije. Veštine se generalizuju, automatizuju, i postaju naše trajne orudje za borbu protiv stresa, kao i za postizanje vrhunskuh postignuća u oblasti kojom se bavimo.

Biofidbek trening je naučno zasnovan.
Ovaj metod je u primeni više od 50 godina. Brojne studije potvrdile su visoku efikasnost biofidbek Peak Achievement treninga. I bez naučnih studija, potvrda efikasnosti biofidbek treninga se može videti u roku od petnaest minuta. Ne zasniva se samo na subjektivnom doživljaju kandidata na treningu. Rezultati su objektivni, merljivi instrumentima i očigledni kandidatu. Pokazuju se "u realnom vremenu"-momentalno, na ekranu kompjutera. Trening se zasniva na principima takozvanog operacionalnog učenja koji su paradigma savremene psihofiziologije. Ovaj tip učenja zasnovan je na zakonu efekta koji se jednostavno može izraziti ovako: Kada nagradjujete neko ponašanje time povećavate verovatnoću njegovog pojavljivanja u budućnosti. Prilikom biofidbek treninga operantno uslovljavanje se odvija tako što se kandidat nagradjuje za postizanje odredjenog mentalno-emotivnog stanja u kojem uspeva da odredjene fiziološke funkcije i moždane talase dovede na željni nivo. Nagradjuje se informacijom o uspehu. Potkrepljivano ponašanje teži da bude sve učestalije i predje u automatsku naviku. Za primenu navike u svakodnevnom životu nije potreban svestan napor. Zato su efekti biofidbek treninga trajni-postaju automatska, naviknuta veština.

U biofidbek Peak Achievement treningu koriste se sledeći elektronski uredjaji:

 • EMG-Elektromiogram detektuje električnu aktivnost odredjenih mišića. Električna aktivnost odgovara napetosti mišića.
 • BVP-HRV-BVP senzor detektuje puls i varijabilnost pulsa (BVP-blood volume puls-količina krvi koja dolazi do periferije, prstiju, pokazuje stepen vazokonstrikcije krvnih sudova. HRV-heart rate variability-varijabilnost srčanog ritma. Dobija se kompjuterskim proračunima u realnom vremenu iz BVP ili EKG signala .)
 • EKG-rad srca. Pokazuje elektrokardiogram rada srca, dvodimenzionalni i 3D model analize srčanih frekvencija.
 • RESPIRACIONI SENZOR-Meri se amplituda u brzina disanja, pravilnost ritma disanja i RSA-respiratorna sinusna aritmija-veza izmedju disanja i rada srca. uskladjenost rada srca sa ritmom disanja. Dobija se softverskim proračunavanjem u realnom vremenu. Meri se i odnos izmedju disanja stomakom i grudnim košem.
 • TEMPERATURA-Meri se senzorima postavljenim na domalim prstima. Merenje temperature ukazuje na kontrakcije glatkih mišića koji okružuju kapilare, što utiče na to koliko krvi dolazi do vrhova prstiju.
 • GSR-EDR-BSRBSR-Basic Skin Response-Bazični odgovor kože, ili GSR-Galvanic Skin Response-provodljivost kože, ili EDR-electrodermal response- različiti nazivi za meru aktivnosti znojne žlezde na površini kože. Mera fiziološkog uzbudjenja.
 • EEG-Moždani talasi se mere elektroencefalogramom. Iz EEG zapisa, softverskom analizom dobijaju se, u realnom vremenu, brojni podatci: stepen koncentracije, anksioznosti, ruminacija...

Peak Achievement program
Ovaj program je izuzetno koristan osobama koje žele da usavrše svoje veštine i postignu stanja najboljeg izvodjenja nekih veština i radnih zadataka. EEG fidbek se koristi u radu sa vrhunskim sportistima, menadžerima, vojnim osobljem, pilotima, vrhunskim muzičarima...koji žele da postignu viši nivo mentalnog funkcionisanja. EEG biofidbek uredjaje mnogi i nazivaju "trenanžerima mozga". Istraživanja primene neurofidbeka pokazala su da se takozvanim "Peak Achievement" tehnikama (tehnike vrhunskog postignuća) može trenirati:

 1. Pojačavanje sposobnosti Izvršne Mreže Pažnje da fokusira pažnju
 2. Pojačavanje sposobnosti srednjeg mozga da intenzivira budnost-uzbudjenje
 3. Treniranje kandidata da načini kratku, relaksirajuću mikropauzu koja ponovo dovodi do energizovanja moždanih talasa.
 4. Treniranje najboljeg stepena budnosti-uzbudjenja za optimalno izvodjenje odredjenih aktivnosti.
 5. Uskladjivanje sekvenci fokusiranja, budnosti i mikropauza. Brza i fleksibilna promena stanja, prilagodjavanje zahtevima situacije.
 6. Pronalaženje i primena sekvenci koje su optimalne za posebne aktivnosti.
 7. Izvodjenje tih sekvenci uprkos ometajućim uslovima kao što su buka, navijanje, trema, umor...
 8. Kontrola reakcije na stres.

Studije pokazuju da dolazi do sledećih pozitivnih promena nakon treninga:

 1. Popravljanje fokusa i relaksacije
 2. Razvijanje boljih radnih navika
 3. Brže ovladavanje novim zadatcima i materijalom
 4. Sigurnije završavanje zadataka
 5. Poboljšanje organizacionih sposobnosti
 6. Pospešivanje tačnosti i preciznosti
 7. Redukcija agresivnosti na radnom mestu, impulsivnih reakcija, brzopletosti.
 8. Otvaranje kanala za komunikaciju i bolji odnos izmedju poslodavca i zaposlenog.
 9. Poboljšavanje sposobnosti prodaje i uspostavljanja poslovnih odnosa kroz popravljanje sposobnosti da se stvarno sasluša druga osoba.

Efekti biofidbek antistres programa (koji je sastavni deo Peak Achievement programa)

Učenjem veština samoregulacije postižu se opšti efekti kao što su:

 • Sposobnost brze i duboke relaksacije
 • Sposobnost energizacije
 • Sposobnost brzog oporavka, regeneracije i homeostaze
 • Sposobnost kontrole stresa
 • Sposobnost optimalnog radnog funkcionisanja
 • Poboljšanje opšteg imuniteta
 • Optimizam i veće zadovoljstvo životom
Studija koju je sproveo NATO na operaterima koji rade za radarom, pokazala je da su kod operatera koji su trenirani da smanje teta aktivnosti (moždani talasi frekvencija 4-8 Hz) mozga u ocipitalnom režnju bitno smanjene greške. U drugoj studiji koju je takodje sproveo NATO pokazalo se da je trening u smanjivanju teta aktivnosti u velikoj meri uticao na vozačke sposobnosti i sigurnost vozača na dugim relacijama. NASA je razvila poseban neurofidbek uredjaj "Peak Performance Trainer" za trening pilota. Studija sa pilotima je pokazala da postoji jasna veza izmedju sposobnosti da se potisnu niskofrekventne alfa aktivnosti mozga i sposobnosti pilota da se snadju u veoma zahtevnim zadatcima kao što je spuštanje aviona pod ekstremno teškim uslovima.
Sve je više kompanija koje preporučuju (i plaćaju) EEG biofidbek trening svojim menadžerima, jer istraživanja pokazuju da dolazi do značajnog poboljšanja efikasnosti menadžera nakon dvadesetak neurofidbek seansi. Pored poboljšanja efikasnosti, dodatni efekti su i smanjenje reakcije na stres kao i osećanje većeg zadovoljstva životom.
MERLJIVI REZULTATI
Važna prednost u korišćenju Peak Achievement Treninga je mogućnost da se postižu merljivi rezultati. Trening seanse se mogu "sejvovati" na računaru i kasnije se štampati u obliku dijagrama napretka za kandidata. Kadidat svoj napredak može da prati u realnom vremenu, u toku seanse, i kroz izveštaj o progresu izmedju seansi. Pored toga, kroz trening vizualizacije realnih radnih sitauacija, kadnidat može da prati svoje fiziološke reakcije i moždane funkcije u situacijama sličnim realnim radnim izazovima. Trening precizne vizualizacije rešavanja zadatka je sastavni deo peak achievement programa. Vizualizacija se može zameniti i video snimkom situacije u kakvoj bi kandidat želeo da poboljša funkcionisanje. Kada je kandidat emotivno i mentalno apsorbovan u vizualizovanu situaciju, biofidbek i neurofidbek uredjaji će pokazati koliko je fokusiran, kakva mu je koncentracija, da li vlada stresnom reakcijom...Može se snimiti i "mustra"-profil reakcija najboljeg rukovodioca ili menadžera, koja može da posluži kao model drugim kandidatima, ili profil najboljeg funkcionisanja samog kandidata, kako bi se treningom postigla veština lakšeg, bržeg dovodjenja kandidata u takvo željeno stanje i dužeg ostajanja u takvom stanju. Statističkom analizom rezultata kandidata koji su najbolji u odredjenim radnim aktivnostima može se napraviti i "idealni profil" za obavljanje odredjenih radnih aktivnosti (npr. prodaja, marketing...) koji takodje može da posluži kao model za trening, ali i kao kriterijum pri selekciji novih kandidata za obavljanje tih aktivnosti u kompaniji.
Rezultati se postižu brzo. Značajna poboljšanja se mogu postiči za manje od 5 polučasovnih seansi. Kompletan peak achievement trening se može savladati za približno 20 seansi. Poboljšanja su dugotrajna.

Na čemu se zasniva neurofidbek trening?

Neurofidbek je zasnovan na dve osnovne pretpostavke:

 1. Električne aktivnosti mozga-moždani talasi-odražavaju odredjena mentalna stanja
 2. Moždani talasi se mogu trenirati. Treningom kandidat nauči da podigne ili inhibira odredjene moždane frekvencije, i tako voljno postigne željena mentalno emotivna stanja.

Važno je napomenuti da nema dobrih ili loših moždanih frekvencija. Sve frekvencije su prikladne i dobre u odredjeno vreme i za odredjena stanja i aktivnosti. Fleksibilni i efikasni mozgovi uspevaju da brzo i lako promene frekventne opsege i skakuću iz jednog u drugi u skladu sa zahtevima realnosti. To je nešto slično kao brzine kod automobila. Sve su potrebne i dobre, zavisno od uslova vožnje. Neurofidbek trening je učenje da se brzo i efikasno prilagodi "brzina mozga" uslovima "vožnje".
Obično se moždani talasi svrstavaju u četri opsega frekvencija-učestalosti u sekundi: (u neurofidbek treningu se koristi kompleksnija klasifikacija) Teta(4-7 Hz), Alfa(8-12Hz), Beta(13-20) i Gama(iznad 20). talasi

Klasifikacija koja se najčešće koristi u neurofidbek treningu pravi ovakvu podelu: 0,5-3 Hz delta, 3-5 niski teta, 6-8 teta, 8-10 niski alfa, 11-13 visoki alfa, 13-15 SMR, 16-20 beta, 19-37 Hz visoki beta (dele se na nekoliko podgrupa -od 19-23 anksioznost, 24-36 ruminacije, opsesivne misli), 38-42Hz Sheerov ritam(Gama).
Cilj treninga je da se uvežba prepoznavanje u kom opsegu mozak funkcioniše, kako doživljavamo koje stanje aktivnosti, i kako da voljno predjemo u ono stanje koje nam je potrebno za odredjenu aktivnost. Generalno, i uprošćeno, Beta(13-18Hz) i Gama (od38-42Hz) su korisni za intelektualne aktivnosti i koncentrisano obavljanje odredjenih poslova, koncentraciju, Alfa stanja su dobra ako želimo relaksiranu budnost, meditaciju..., a Teta mogu biti korisni za kreativnost, dnevno sanjarenje, maštanje, pojavljuju se i kod prisećanja, aktivacije memorije (teta talase ponekad nazivaju putem u nesvesno). Naravno, važnu ulogu u treningu igra i mesto na glavi na kojem se postavljaju elektrode. Mogu se trenirati odredjeni regioni mozga za poboljšanje specifičnih funkcija koje ti regioni obavljaju.
Da bi postigao željeno mentalno emotivno stanje kandidat uvežbava sledeće aktivnosti (tabelarni prikaz u novom prozoru):

PREGLED TABELE U NOVOM PROZORU >>

Kako se odvija trening-faze treninga.

Prvi korak u treningu je pomoc kadndatu da precizno definiše ciljeve svog biofidbek i neurofidbek treninga. Nakon što se upozna sa osnovnim modalitetima treninga, instrumentima i mogucnostima njihovog korišcenja u treningu, kandidat može da proceni šta u tome može biti od posebnog znacaja za njega, i veštine koje želi da usavrši. Obicno se to radi preko standardizovanog upitnika stanja optimalnog funkcionisanja, takozvanog T.O.P.S. upitnika (Tools for Optimal Performance States). Ovako izgleda T.O.P.S. upitnik:

T.O.P.S. Evaluacija
(Struktuirani intervju)

(Opišite izmedju ili na marginama sitacije kada ste u stanju tačno suprotnom od željenog stanja koje uvežbavate na trening seansama. (npr.»Ja sam veoma smiren lider u katastrofičnim situacijama, ali veoma sam brižan oko malih stvari u svakodnevnom životu.»

Procenite svoju sposobnost da postignete i zadržite svako od navedenih željenih stanja na skali od 1-10
1-ne mogu da postignem to stanje
10-Lako postižem to stanje

Postignuće

A.  Stanje fiziološke spremnosti
1.  Relaksirano
*Zadaci:Proširivanje asocijativnih sposobnosti i perspektiva, povišenje vremena reakcije, smanjenje zamora, tenzije i stresa .
*Pokazatelji:↑Periferna temperatura,↓Puls, ↓ brzina disanja, ↓ napetost mišića(EMG), uravnoteženje EDR, ↓ 20-23Hz moždanih talasa.
2.  Budno
*Zadaci: Da se efikasno odgovori na nove informacije
*Pokazatelji: Umereni porast EDR (relacija izmedju uzbudjenja i delatnosti pretstavljena je obrnutom U krivuljom), ↑12Hz i niskih beta-15-18Hz moždanih talasa.

B.  Stanje mentalne spremnosti
3. Smireno
*Zadaci: Da se omogući refleksija i razmatranje alternativnih pristupa.
*Pokazatelji: ↑ SMR(13-15Hz), ↓ visoki beta(22-34Hz), ↑periferna temperatura kože, disanje dijafragmatsko, ↓ EMG, EDR-umeren, ↓ puls, ↑RSA sinhronizacija HRV(verijabilnosti brzine srca) sa disanjem oko 6 udisaja u min.
4. Povišena Svesnost
*Zadaci: Da se proširi opseg ulaznih informacija-stanje smirene svesnosti i spremnosti (kao kod golmana u sportu), porast kreativnosti...
*Pokazatelji: ↑11-13 Hz moždana aktivnost.
5. Refleksivnost
*Zadaci:.Poboljšanje tačnosti, širine i kompletnosti odgovora.
*Pokazatelji: Naleti Alfa od 11-13 Hz i beta 15-18 Hz, sa povremenim pojačavanjem Teta talasa kada dolazi do osvežavanja memorije.
6. Optimistički stav


C. Stanje aktivnog mentalnog rada
7. Fokusiranost
*Zadaci: Zadržavanje pažnje na područje rada. Usmerena radna koncentracija na konkretan zadatak.
*Pokazatelji: ↓ pad niskofrekventnih moždanih aktivnosti teta i nisko alfa opsega.(osim kod vrhunskih muzičkih izvodjača pri umetničkom izvodjenu uvežbanih dela. Tada niskofrekventne aktivnosti doprinose emotivnom kvalitetu izvodjenja.)
8. koncentracija i kretivnost
*Zadaci: a) rešavanje problema, elaboracija ideja i donošenje odluka (↑ beta-16-18 Hz) b) imati fluentnost ideja i kreativnost (↑ naleta alfa 11-13 Hz talasa u levoj moždanoj hemisferi; ponekad uvodenje sebe u semi-hipnagogično stanje sa povišenim teta od 4-8Hz (zavisno od vrste posla).
*Pokazatelji: Kontrolisani porast beta 15-20Hz(i od 39-42 hz) + povremena prebacivanja u visoke alfa (11-13 Hz). To stanje se takode može voljno proizvesti kada smo unutrašnje kreativno orijentisani.
9. a) Orijentisnost ka strateškim ciljevima sa b) otvorenošću ka inovacijama, posvećivanjem zadacima i dobrim menadžmentom vremena.
*Zadaci: Raditi efikasno i efektivno bez stezanja, bez stresnog odgovora. Primenjivati naučene tehnike aktivnog učenja-«Metakgonitivne strategije» koje su deo Peak Achievement treninga, zaustaviti neproduktivne misli-ruminacije.
*Pokazatelji: Primena kognitivnih i metakognitivnih strategija u radu, zapisivanje ciljeva, upotreba tehnika za vladanje stresom u svakodnevnom životu i radu(posebno tehnika disanja).
10. Fleksibilno ali odlučno
*Zadaci: Odgovarati sa otvorenošću, promišljenošću i prikladnom fleksibilnošću na nove ideje, i pri tome ostati u stanju razumnog donošenja odluka i privrženosti postavljenom cilju.
*Pokazatelji: Pronalazi i odmerava pozitivne momente u svakoj novoj situaciji i sigurno odlučuje o pravcima i načinu delovanja.
KRAJNJI CILJ: Naučiti veštinu samoregulacije do tog stepena da se postigne “Tok”.
Tok= osećaj lakoće i jednostavnosti, kao ABC...
A i B= postizanje željenog stanja C=Izvodenje i produkcija
Spojiti sve to zajedno, automatizovati, da bi smo bili Efikasni - Efektivni - Produktivni.

A  ___________
1. ___________
2. ___________

B  ___________
3. ___________
4. ___________5. ___________


6. ___________


C  ___________

7. ___________

8a ___________

8b ___________9a ___________

9b ___________10. ___________Tok ___________

Ova forma upitnika je samo sredstvo koje se koristi inicijalno da bi se struktuirala diskusija sa kandidatom o ciljevima Peak Achievement biofidbek treninga.

 • Nakon toga pravi se stres profil kandidata
 • Nakon detekcije tipičnog stres profila kandidata pristupa se treningu upravo onih fizioloških funkcija koji su njegova slaba tačka pri reakciji na stres. O oblicima anti stres treniga možete se detaljnije obavestiti iz ponude za antistres trening koju vam, takodje, dostavljamo nezavisno od ponude za Peak Achievement trening.
 • Kada kandidat ovlada osnovnim veštinama kontrole funkcija autonomnog nervnog sistema, prelazi se na neurofidbek trening prema pripremljenim protokolima treninga. Izbor trening protokola zavisi:
 • Vrste posla kojom se kandidat bavi (protokoli za sportiste razlikuju se od sporta do sporta, protokoli za vrhunske muzičare su veoma različiti od protokola za top menadžere...obuka pilota i vojnog osoblja zahteva veoma specifičan trenig...)
 • Od samog kandidata-veština koje želi da usavrši i koje je naveo u TOPS upitiku
 • Od specifičnih zahteva finansijera programa. (Izvesne kompanije žele da se program usmeri na razvijanje posebnih sposobnosti koje su potrebne za bolje obavljanje radnih zadataka u kompaniji)
Nakon završenog treninga, da ne bi došlo do gašenja novostečenih veština dok ne predju u naviku, organizuju se seanse osvežavanja veštine. Trening seanse su individualne, dok se seanse osvežavanja veštine mogu sprovoditi i u grupi.